start arrow kolarstwo arrow regulamin
Drukuj

FAMILY CUP” 2021 – XXVI MISTRZOSTWA POLSKI

W KOLARSTWIE GÓRSKIM

Regulamin 

§ 1

 Zawody „Family Cup" są Amatorskimi Mistrzostwami Polski w kolarstwie Górskim  . Głównym Organizatorem zawodów są: Sport Family Cup  i Stowarzyszenie Family Cup. Organizatorami regionalnymi są firmy i organizacje, z którymi Główny Organizator zawarł umowy o organizację zawodów eliminacyjnych. Organizatorem finału jest: Stowarzyszenie Family Cup oraz Sport Family Cup. Szkółka Kolarska Mowimento§ 2 


Celem zawodów jest upowszechnianie sportu oraz zawodów w kolarstwie górskim,  w których mogą uczestniczyć również całe rodziny. Zawody rozgrywane są pod Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


Klasyfikacja prowadzona jest indywidualnie z podziałem na kategorie wiekowe oraz rodzinnie.


§ 3


Zawody w 2021 składają się z 10 eliminacji regionalnych w kolarstwie górskim oraz ogólnopolskiego finału. Eliminacje regionalne zostaną rozegrane w dniach od 9 maja 2021 do 29 sierpnia 2021, zaś finał: 5 września 2021 na Górze Św. Marcina w Tarnowie.

Zawody rozgrywane będą w jednej konkurencji - wyścig terenowy (cross country).

§ 4

Ogólne zasady regulaminu są zgodne z ustaleniami Regulaminu Kolarstwa Górskiego (MTB) PZKol dla tego typu zawodów.

§ 5

W zawodach uczestniczyć mogą osoby zamieszkujące stale lub czasowo w Polsce, nieposiadające licencji zawodniczej PZKol łącznie z kategorią Masters i spełniające wymogi Regulaminu „Family Cup" dotyczące określonego dla każdej kategorii wiekowej okresu karencji byłych zawodników podanego w §7 niniejszego Regulaminu.

§ 6

Zawodnicy startujący w zawodach „Family Cup" akceptują regulamin i wymogi dotyczące okresu karencji i licencji zawodnika PZKol. Nie spełnienie tych warunków równoważne jest z dyskwalifikacją zawodnika.

 

§ 7

Kategorie wiekowe.

Uczestnicy zawodów startują w następujących kategoriach wiekowych:

Kobiety:

KATEGORIA

ROCZNIKI

KARENCJA

DŁUGOŚĆ TRASY

A. Dzieci 7-10 lat

2014-2011

Bez karencji

1,5 - 2,5 km

B. Młodziczki 11-14 lat

2010-2007

1 rok karencji

5 -10 km

C. Juniorki 15-19 lat

2006-2002

2 lata karencji

7 - 15 km

D. Seniorki 20-34 lat

2001-1987

2 lat karencji

10 - 20 km

E. Weteranki 35 i więcej lat

1986 i wcześniejsze

Bez karencji

5 - 10 km

Długość trasy przybliżona, uzależniona jest od stopnia trudności oraz warunków atmosferycznych. Organizator ma prawo do zmiany długości trasy.

Mężczyźni:

KATEGORIA

ROCZNIKI

KARENCJA

DŁUGOŚĆ TRASY

A. Dzieci 7-10 lat

2014-2011

Bez karencji

1,5 - 2,5 km

B. Młodzicy 11-12 lat

2010-2009

1 rok karencji

5 -10 km

C. Młodzicy 13-14 lat

2008-2007

1 rok karencji

5 –10 km

D. Juniorzy młodsi 15-16 lat

2006-2005

2 lata karencji

15 - 20 km

E. Juniorzy starsi 17-18 lat

2004-2003

2 lata karencji

15 - 20 km

F. Orlicy 19-23 lat

2002-1998

2 lat karencji

20 - 30 km

G. Seniorzy 24-34 lat

1997-1987

2 lat karencji

20 - 30 km

H. Weterani 35-45 lat

1986-1976

2 lat karencji

15 - 20 km

I. Weterani starsi 46 i więcej lat

1975 i wcześniejsze

Bez karencji

15 - 20 km

Długość trasy przybliżona, uzależniona jest od stopnia trudności oraz warunków atmosferycznych. Organizator ma prawo do zmiany długości trasy.

Karencja oznacza przerwę w startach zawodowych

W czasie finału ogólnopolskiego wprowadza się nową kategorię wiekową mężczyzn: + 55 lat ( tj. roczniki 65 i wcześniejsze). Kategoria ta jedzie we wspólnym wyścigu z grupą + 46.

§ 8

Klasyfikacja.

Wyścigi odbywają się według klasyfikacji indywidualnej i rodzinnej. Z każdej eliminacji do finału przechodzi pierwsze 6 osób z każdej kategorii oraz 6 najlepszych rodzin, nawet, jeżeli nikt z członków danej rodziny nie zajmie indywidualnie miejsca uprawniającego go do udziału w finale.

Tylko osoby uczestniczące w eliminacjach – mistrzostwach regionalnych mają prawo startu w finale ogólnopolskim.
* Organizator główny zastrzega sobie możliwość przyznania „dzikich kart” uczestnictwa w finale.

§ 9

Trasa wyścigu.

Trasa wyścigu powinna przebiegać w miarę możliwości po drogach i ścieżkach leśnych, polnych, gruntowych lub piaszczystych. Maksymalnie 15% trasy wyścigu może przebiegać po nawierzchniach utwardzonych (asfaltowych, brukowych itp.). Zalecana długość pętli powinna wynosić dla zawodów eliminacyjnych max. 1,5 – 2,5 km dla zawodów finałowych max. 3 - 4 km.

§ 10

Zasady rozgrywania zawodów.

1.    Uczestnikom zawodów zabrania się:

·      skracania wyznaczonej trasy,

·      opuszczania okrążeń,

·      pomoc techniczna dozwolona na całej trasie (należy ukończyć zawody na swojej ramie)

·      dokonywania wymiany roweru,

·  utrudniania wyprzedzania przez szybszego zawodnika, poprzez jazdę niezgodną z przepisami (zajeżdżanie, gwałtowną zmianę kierunku jazdy).

2.    Zawodnikom niebiorącym udziału w wyścigu zabrania się poruszania po trasie wyścigu podczas jego trwania, pod karą wykluczenia z zawodów.

3.    Zawodnicy zobowiązani są do:

·      respektowania poleceń Sędziego Głównego wyścigu i komisji sędziowskiej,

·      stawienia się na miejscu startu najpóźniej godzinę przed wyznaczonym startem.

4.  Zawodnicy, z wyjątkiem kategorii dzieci i młodzików, mają obowiązek startu na rowerach górskich. Wszyscy zawodnicy mają obowiązek startu w kaskach.

5. Sędzia Główny może zastosować w stosunku do zawodników nieprzestrzegających przepisów następujące kary:

·      ustne upomnienie,

·      wykluczenie z wyścigu.

6. Numery startowe w eliminacjach regionalnych i w finale zawodnicy otrzymują w drodze losowania.

 § 11

Zasady punktacji (dot. klasyfikacji rodzinnej):

W związku ze zdarzającymi się przypadkami, że w niektórych indywidualnych kategoriach udział bierze bardzo mała liczba uczestników, zaś w innych bardzo wielu, niesprawiedliwym wydaje się system przyznawania stałej liczby punktów w zależności od zajętego miejsca. Od 1999 roku wprowadziliśmy zasadę, iż punkty są przyznawane w kategorii rosnąco. Dla przykładu: jeżeli w danej kategorii kończy zawody 10 osób, to za 1 miejsce przyznajemy - 1 pkt, za 10 miejsce - 10 pkt. Jeżeli w danej kategorii ukończy zawody 60 osób, to zdobywca
1 miejsca otrzymuje również - 1 pkt, a ostatniego - 60 pkt.

§ 12

Klasyfikacja rodzinna:

1. Przez rodzinę rozumiemy 2 lub więcej osób spokrewnionych ze sobą bezpośrednio i należących do różnych pokoleń - dziadek, babcia, córka, syn, ojciec, matka, wnuk, wnuczka. Jedynym wyjątkiem jest możliwość uczestnictwa w rodzinie zamiast ojca - ojczyma, zamiast matki - macochy.

2.  Klasyfikacja rodzinna ustalona będzie na podstawie sumy punktów zdobytych przez dwóch członków rodziny (wyznaczonych przez kapitana rodziny na karcie zgłoszenia do zawodów –czyli przed zawodami), zarówno w zawodach regionalnych jak i w finale.

3.  Zwycięża rodzina, która zdobyła najmniejszą liczbę punktów, a w przypadku równej ilości punktów zwycięża rodzina, której członkowie startowali w liczniej obsadzonych kategoriach wiekowych.

4.  Jedna rodzina może wystawić więcej niż jedną reprezentację, przy założeniu, że osoby wchodzące w skład rodziny nie są klasyfikowane w dwóch składach jednocześnie.

§ 13

Zwycięzcy.

 Zarówno na poziomie eliminacji- mistrzostw regionalnych jak i na finale zwycięzcą wyścigu w każdej kategorii zostaje zawodnik, który wyznaczony dystans wyścigu pokona w najkrótszym czasie. Zawodnicy zdublowani kończą wyścig na okrążeniu, w którym zwycięzca wyścigu  w danej grupie przejechał linię mety (dotyczy łączenia grup).

§ 14

Nagrody:

1.        Zwycięzcy wszystkich kategorii otrzymują nagrody sportowe w postaci dyplomów (1-6 miejsce) oraz pucharów (1-3 miejsce), natomiast nagrody rzeczowe są losowane w czasie wspólnego spotkania familijnego po zawodach wśród tych uczestników, którzy wystartują w zawodach (rozdanie nagród do losowania odbywać się będzie na zasadzie konkursu wiedzy na temat Family Cup i regionu, gdzie odbywają się zawody).

2.     Obecność uczestników na losowaniu nagród zarówno w przypadku eliminacji jak i zawodów finałowych jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności wylosowanej osoby nagrodę otrzymuje kolejna wylosowana osoba.

3.        Podczas każdych eliminacji-mistrzostw regionalnych odbędzie się również losowanie nagród dodatkowych wśród rodzin, które ukończyły zawody. Wartość nagród rzeczowych, które będą losowane określona zostanie w umowach z Organizatorami Regionalnymi.§ 15

Zapisy.

Zgłoszenia na zawody Family Cup przyjmowane są bezpośrednio przez Organizatora Głównego poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.familycup.pl jak również przez Organizatorów Regionalnych bezpośrednio pod podanymi adresami kontaktowymi. Zgłoszenia na zawody przyjmowane są do dnia poprzedzającego zawody. Osoby zgłaszające się w dniu zawodów obowiązuje powiększona o 50% stawka opłaty startowej(dotyczy eliminacji). 

Zapisy na finał - patrz § 16 pkt 4.

 

W związku z wprowadzeniem od 2009 roku nowoczesnego systemu kontroli i pomiaru czasu zawodnika, każdy uczestnik będzie wyposażony w chip.

Warunkiem dopuszczenia do startu w zawodach jest posiadanie własnego dowodu tożsamości, a w przypadku niepełnoletności zawodnika dowodu tożsamości opiekuna. Dodatkowo może zostać wprowadzona kaucja zwrotna, której wysokość ustala Organizator Regionalny. Kaucja i dowód tożsamości ma być gwarancją zwrotu chipa zaraz po zakończeniu zawodów.

§ 16

Finał.

1.  Prawo startu w finale bez uczestniczenia w eliminacji regionalnej mają Mistrzowie Polski z roku poprzedzającego daną edycję i tylko wtedy, jeśli startują w tej samej kategorii.

2.  Ustawienie zawodników na starcie w wyścigach finałowych będzie zależało od pozycji, jaką zawodnicy zajęli w wyścigach eliminacyjnych. I tak w pierwszej linii na starcie ustawieni zostaną zawodnicy, którzy w Mistrzostwach Regionalnych zajęli pierwszą lokatę, w drugiej drugą lokatę, itd.

3.  Sztafeta rodzinna. Prawo w udziale w „sztafecie rodzinnej” mają następujące drużyny:

·      ojciec, matka, dziecko,

·      dziadek lub babcia, syn lub córka, wnuk lub wnuczka.

4.  Zapisyzgłoszenia na finał dokonywane są na trzy dni przed zawodami tj. do 28.08.2021(włącznie). Zgłoszenia na ogólnopolski finał przyjmowane są bezpośrednio przez Organizatora Głównego poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.familycup.pl jak również przez Organizatorów Regionalnych bezpośrednio pod podanymi adresami kontaktowymi.

§ 17

Klasyfikacja Pucharu Polski.

Pragnąc stworzyć możliwość startu uczestnikom zawodów „Family Cup” nie tylko w swojej regionalnej imprezie wprowadza się punktację Pucharu Polski na następujących zasadach:

1. Do klasyfikacji liczy się udział zawodnika lub rodziny minimum w trzech imprezach (jedną z imprez może być finał) edycji „Family Cup” w Kolarstwie Górskim.

2. Na poziomie eliminacji – mistrzostw regionalnych uczestnicy zawodów spoza regionu, dla którego organizowane są zawody biorą udział na zasadzie „poza konkursem” (nie otrzymują pucharów, dyplomów, nie zabierają miejsc uprawniających do udziału w finale ogólnopolskim), ale biorą udział w losowaniu nagród rzeczowych.

3. Jeżeli kalendarz rowerowej edycji Family Cup przewiduje więcej niż jedną eliminację-mistrzostwa regionalne w danym województwie, wtedy do klasyfikacji Pucharu Polski liczone są punkty tylko z pierwszych dwóch imprez w tym województwie(patrz § 18).

4. Uczestnicy biorą udział w „nie swoich” eliminacjach w zgłoszeniu zaznaczając chęć udziału w klasyfikacji Pucharu Polski.

5. Punktacja Pucharu.

a) Podczas każdych zawodów zawodnicy zdobywają punkty (Im – 10, IIm – 7, IIIm – 5, IVm – 4, Vm – 3, VIm – 2, VIIm – 1, za każde następne 1pkt)

b) Punktacja będzie liczona za najlepszych 6 edycji regionalnych w sezonie i dodatkowo można punktować podczas Mistrzostw Polski, na których każdy uczestnik zdobywa 10 pkt. niezależnie od uzyskanego rezultatu. 

c) Punktacja rodzinna jest identyczna jak punktacje indywidualne.

d) Podczas Mistrzostw Polski będzie wywoływany zwycięzca Pucharu Polski.

6. Trzy pierwsze osoby z każdej kategorii wiekowej i trzy pierwsze rodziny otrzymują puchary.

§ 18

Uwaga (dotyczy eliminacji dla województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego): 
W związku ze zwiększającą się liczbą eliminacji tego samego województwa, zostaje wprowadzona zasada, że startujący w więcej niż jednych eliminacjach-mistrzostwach regionalnych w danym województwie zostanie sklasyfikowany na pierwszej w kolejności imprezie, w której będzie uczestniczył w danym województwie, zaś w pozostałych uczestniczyć będzie tylko w klasyfikacji Pucharu Polski. W przypadku województwa warmińsko-mazurskiego punkty Pucharu Polski przyznawane są tylko w dwóch pierwszych imprezach danego zawodnika.

§ 19

Uwaga:
Wśród rodzin, które biorą udział w tych samych składach w co najmniej trzech z pięciu edycji Family Cup (narty-snowboard, kolarstwo górskie, tenis, pływanie, biegi przełajowe) zostanie każdego roku wyłoniona najbardziej usportowiona rodzina Family Cup, która otrzyma specjalny puchar ufundowany przez Prezydenta RP. Pod warunkiem kontynuowania Patronatu przez Prezydenta RP, o co zawsze Stowarzyszenie Family Cup występuje. Puchar ten bowiem jest tradycyjnie wręczany w czasie ogólnopolskiego finału.
 

§ 20

Koszty udziału i ubezpieczenia

1.      Każdy uczestnik startuje na własny koszt.

2. Organizator regionalny ma prawo do pobierania od uczestników opłaty startowej  przeznaczonej na cele organizacji imprezy od strony sportowej (sędziowie, biuro zawodów, ubezpieczenie) i oprawy zawodów (uroczyste zakończenie, poczęstunek).

3. UWAGA: Każdy uczestnik zawodów ubezpiecza się we własnym zakresie i na własny koszt od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz Odpowiedzialności Cywilnej (ubezpieczenie jest dobrowolne).

4.  Każdy uczestnik oświadcza, że zna regulamin i zobowiązuję się, że startuje na własną odpowiedzialność. Zakłada się, że tym samym składa stosowne oświadczenie i posiada odpowiednie zaświadczenie lekarskie zezwalające na start w zawodach. Przyjmuje się, że zawodnicy nieletni posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach.

5.      Organizatorzy mają prawo do pobierania kaucji za chipy, która zostanie zwrócona w momencie oddania chipa.

 

§ 21

Postanowienia końcowe:

1. Wyścigi odbywać się będą zgodnie z przepisami sportowymi PZKol i niniejszym Regulaminem.

2.  Sędzia Główny w porozumieniu z Komandorem zawodów podejmuje ostateczne decyzje w sprawach:

·      interpretacji regulaminu,

·      innych, nie objętych niniejszym regulaminem spraw.

3. Prawo wjazdu na teren zawodów przysługuje pojazdom upoważnionym do tego przez Organizatora Głównego zawodów. Organizator Regionalny wyznacza miejsca parkowania  dla pojazdów uczestników zawodów.

4.    Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za następstwa wypadków zaistniałych na trasie wyścigu i terenie zawodów, za zniszczenie, uszkodzenie czy zgubienie rowerów i rzeczy.

5.    Organizatorzy Regionalni zapewniają na czas trwania zawodów pomoc medyczną. Na każdych mistrzostwach – eliminacjach regionalnych oraz finale zabezpieczeniem medycznym może być wykwalifikowany ratownik medyczny.

                                                                     § 22

Protesty:

Prawo wniesienia protestu ma każdy uczestnik imprezy. Protest zostanie rozpatrzony jeżeli:

1.  Zostanie złożony przed zakończeniem wyścigu i ogłoszeniem końcowych wyników.

2. Wpłacona zostanie kaucja w wysokości 50 zł (w przypadku oddalenia protestu kaucja nie podlega zwrotowi).

§ 23

 

Pozostałe kwestie regulaminowe rozstrzyga Regulamin Sportowy PZKol.

 Załącznik do regulaminu, RODO

RODO – ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo,

 W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Firmę Sport Family Cup Mikołaj Lalewicz z siedzibą w Kulerzowie 61 ; 32-031 Mogilany, (dalej „SFC”), Pani/Pana danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzania informujemy, że:

1.        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Sport Family Cup Mikołaj Lalewicz; Kulerzów 61; 32-031 Mogilany NIP.: 944-220-51-52

2.        Telefoniczny kontakt z SFCjest możliwy pod numerem telefonu: 696 502 700 lub Adres e-mail: imprezy@familycup.com.pl

3.        Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia SFC przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a)     umieszczenia danych w wewnętrznym systemie uczestników;

b)    przygotowania i wydrukowania numerów startowych;

c)     przygotowania i wydania pakietów startowych;

d)    przygotowania i wydrukowania list startowych oraz umieszczenia list na stronie internetowej organizowanych zawodów;

e)    rozwieszenia list startowych w Biurze Zawodów;

f)      przygotowania, wydrukowania list z wynikami poszczególnych biegów i  wywieszenia list w Biurze Zawodów;

g)     umieszczenia list z wynikami poszczególnych biegów na stronie internetowej organizowanych zawodów, w

serwisie społecznościowym Facebook, na stronie internetowej firmy zajmującej się elektronicznym pomiarem czasu;

h)    umieszczenia danych na listach osób do dekoracji medalowej;

i)      umieszczenia danych na listach i przekazanie list firmom mierzącym czas poszczególnych biegów, w celu przeprowadzenia prawidłowego pomiaru czasu poszczególnych biegów;

j)      udzielenia informacji oraz weryfikacji poprawności zapisów na poszczególne biegi w Biurze Zawodów;

k)      w przypadku skorzystania z zakwaterowania organizowanego za pośrednictwem SFC umieszczenie danych na listach hotelowych i przekazanie list hotelom, ośrodkom, pensjonatom z którymi współpracuje SFC w celu organizacji.

4.        Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany  przez SFC przez który rozumieć należy organizację wydarzenia wynikającego z realizacji celów statutowych SFC.

5.        W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. 

6.        Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

a)       pracownicy i współpracownicy SFC;

b)      podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący numery startowe;

c)       podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący listy z wynikami poszczególnych biegów;

d)      wolontariusze SFC;

e)      firmy i kierowcy pojazdów współpracujących z SFC przy organizacji;

f)        hotele, ośrodki, pensjonaty z którymi współpracuje SFC w celu organizacji;

g)       pozostali uczestnicy organizowanych zawodów;

h)      osoby znajdujące się na terenie organizowanych zawodów;

i)        użytkownicy strony internetowej, serwisu  społecznościowego Facebook, strony internetowej firmy od elektronicznego pomiaru czasu;

7.        Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych  w pkt. 3 celów, w stosunku do danych przetwarzanych w celu wskazanym w pkt. 3 lit. a, do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania, w stosunku do danych podanych w celach wskazanych w pkt. 3 lit. b-l do dnia 31.12.2019 r.

8.        Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również w formie profilowania. 

9.        W związku z przetwarzaniem przez SFC Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

a.       prawo dostępu do treści danych;

b.       prawo do sprostowania danych;

c.       prawo do usunięcia danych;

d.       prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e.       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

10.    W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez SFC Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do właściwego organu będącego jego następcą).

11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w organizowanych zawodach.

12.    SFC nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych. 

13.    W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez SFC prosimy o    kontakt pod adresem mailowym  imprezy@familycup.com.pl  

 

Kalendarz imprez

« < Maj 2021 > »
P W Ś C P S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
  Odwiedź nas również na:
Fanpage zawodów Family Cup na Facebook'u
Narty Czechy
nanarty.info - portal i mobilna aplikacja narciarska, wyciągi, ośrodki narciarskie Polska, Czechy, Słowacja
brugi150.png

karcher.png

logoVolaMlaczewski250.png