start
Kalendarz_2019
Poprzedni miesiąc Poprzedni dzień Następny dzień Następny miesiąc
Widok roku Widok miesiąca Widok tygodnia Zobacz dzisiejsze Szukaj Wskaż miesiąc
17 czerwca - I Mistrzostwa w Biegach Przełajowych- Wojnicz

 

 

 

  REGULAMIN „FAMILY CUP” 2017 – I  MISTRZOSTWA POLSKI

W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

 

§ 1

Zawody są Amatorskimi Mistrzostwami Polski w Biegach Przełajowych. Składają się z 4 eliminacji w regionach obejmujących terytorium całego kraju oraz finału.

                                                                       § 2

Głównym organizatorem zawodów jest  Stowarzyszenie Family Cup oraz Sport Family Cup. Organizatorami regionalnymi są firmy i organizacje, z którymi Główny Organizator zawarł umowy o organizację zawodów eliminacyjnych. Główny Organizatorem finału, który odbędzie się dn. 30 wrzesień 2017r. w Milówce na terenie Gminy Wojnicz w powiecie tarnowskim,  jest Stowarzyszenie Family Cup i Sport Family Cup.

                                                                       § 3

Zawody rozgrywane będą w jednej konkurencji – bieg przełajowy z podziałem na kategorie wiekowe i na odpowiednich dla kategorii dystansach. Konkurencja biegowa będzie rozgrywana na pętli od 2,5 km do 3,3 km.

§ 3a

Zawody rozgrywane będą według proponowanego harmonogramu:

8:30 do 10:00 zapisy

10:15 odprawa wszystkich zawodników – informacje o trasie, długości pętli i dystansów, przypomnienie kolejności startów poszczególnych kategorii,

10:30 start na dystansie około 10 km dla kategorii

– mężczyźni: F. Orlicy 19-23 lat, G. Seniorzy 24-34 lat,

                      H. Weterani 35-45 lat, I. Weterani starsi 46 i więcej lat

 

10:40 start na dystansie około 6 km dla kategorii

– kobiety: C. Juniorki 15-18 lat , D. Seniorki 19-34 lat, E. Weteranki 35 i więcej lat,

– mężczyźni: D. Juniorzy młodsi 15-16 lat , E. Juniorzy starsi 17-18 lat,

 

12:00 start na dystansie około 3 km dla kategorii

– kobiety: B. Młodziczki 11-14 lat

– mężczyźni: B. Żacy 11-12 lat, C. Młodzicy 13-14 lat,

 

12:30 start na dystansie około 1 km dla kategorii

– kobiety: A. Dzieci 7-10 lat

– mężczyźni: A. Dzieci 7-10 lat,

 

13:30 rozpoczęcie dekoracji zwycięzców i uczestników do 6 miejsca w kategoriach wiekowych od najmłodszych do najstarszych,  klasyfikacji rodzinnej, oraz losowanie nagród wśród uczestników

oraz

dekoracja na dystansie 10 km w kategorii OPEN dla 3 pierwszych mężczyzn

oraz

na dystansie około 6 km w kategorii OPEN dla 3 pierwszych kobiet – dyplom i puchar

 ( nagrody w uzależnione od możliwości finansowych organizatora regionalnego)

 

14:15 zakończenie imprezy.  

                                                                       § 4

Ogólne zasady regulaminu są zgodne z ustaleniami Regulaminu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki  dla tego typu zawodów.

                                                                       § 5

W zawodach uczestniczyć mogą osoby zamieszkujące stale lub czasowo w Polsce, nieposiadające licencji zawodniczej PZLA łącznie z kategorią Masters i spełniające wymogi Regulaminu „Family Cup" dotyczące określonego dla każdej kategorii wiekowej okresu karencji byłych zawodników podanego w §7 niniejszego Regulaminu.

§ 6

Zawodnicy startujący w zawodach „Family Cup" akceptują regulamin i wymogi dotyczące okresu karencji i licencji zawodnika PZLA.

                                                                       § 7

Kategorie wiekowe.

Uczestnicy zawodów startują w następujących kategoriach wiekowych:

Kobiety:

KATEGORIA

ROCZNIKI

KARENCJA

DŁUGOŚĆ TRASY

A. Dzieci 7-10 lat

2010-2007

Bez karencji

1 km

B. Młodziczki 11-14 lat

2006-2003

1 rok karencji

2,5 – 3,3 km

C. Juniorki 15-18 lat

2002-1998

2 lata karencji

5 – 6,6 km

D. Seniorki 19-34 lat

1997-1983

2 lat karencji

5 – 6,6 km

E. Weteranki 35 i więcej lat

1982 i wcześniej

Bez karencji

5 – 6,6 km

 

Mężczyźni:

KATEGORIA

ROCZNIKI

KARENCJA

DŁUGOŚĆ TRASY

A. Dzieci 7-10 lat

2010-2007

Bez karencji

1 km

B. Żacy 11-12 lat

2006-2005

1 rok karencji

2,5 – 3,3 km

C. Młodzicy 13-14 lat

2004-2003

1 rok karencji

2,5 – 3,3 km

D. Juniorzy młodsi 15-16 lat

2002-2001

2 lata karencji

5 – 6,6 km

E. Juniorzy starsi 17-18 lat

2000-1999

2 lata karencji

7,5 - 10 km

F. Orlicy 19-23 lat

1998-1994

2 lat karencji

7,5 - 10 km

G. Seniorzy 24-34 lat

1993-1983

2 lat karencji

7,5 - 10 km

H. Weterani 35-45 lat

1982-1972

2 lat karencji

7,5 - 10 km

I. Weterani starsi 46 i więcej lat

71 i wcześniej

Bez karencji

7,5 - 10 km

 

Karencja oznacza przerwę w startach

W czasie finału ogólnopolskiego wprowadza się nową kategorię wiekową mężczyzn: + 55 lat ( tj. roczniki 62 i wcześniejsze). Kategoria ta  biegnie we wspólnym wyścigu z grupą + 46.

 

 

§ 8

Klasyfikacja.

Wyścigi odbywają się według klasyfikacji indywidualnej i rodzinnej. Z każdej eliminacji do finału przechodzi pierwsze 6 osób z każdej kategorii oraz 6 najlepszych rodzin, nawet, jeżeli nikt z członków danej rodziny nie zajmie indywidualnie miejsca uprawniającego go do udziału w finale.

Tylko osoby uczestniczące w eliminacjach – mistrzostwach regionalnych mają prawo startu w finale ogólnopolskim.
*Organizator główny zastrzega sobie możliwość przyznania „dzikich kart” uczestnictwa w finale.

                                                                       § 9

Trasa wyścigu.

Trasa wyścigu powinna przebiegać w miarę możliwości po drogach i ścieżkach leśnych, polnych, gruntowych lub piaszczystych. Maksymalnie 15% trasy wyścigu może przebiegać po nawierzchniach utwardzonych (asfaltowych, brukowych itp.). Zalecana długość pętli powinna wynosić dla zawodów eliminacyjnych max. 2,5 – 3,3 km, dla zawodów finałowych max. 3,5 - 5 km.  

§ 10

Zasady rozgrywania zawodów.

1.   Uczestnikom zawodów zabrania się:

-      skracania wyznaczonej trasy,

-       opuszczania okrążeń,

-       utrudniania wyprzedzania przez szybszego zawodnika,

2.   Zawodnikom nie biorącym udziału w biegu zabrania się poruszania po trasie biegu podczas jego trwania, pod karą wykluczenia z zawodów.

3.   Zawodnicy zobowiązani są do:

-    respektowania poleceń Sędziego Głównego wyścigu i komisji sędziowskiej,

-       stawienia się na miejscu startu najpóźniej godzinę przed wyznaczonym startem.

5.   Sędzia Główny może zastosować w stosunku do zawodników nie przestrzegających przepisów następujące kary:

-       ustne upomnienie,

-       wykluczenie z wyścigu.

6.   Numery startowe w eliminacjach regionalnych i w finale zawodnicy otrzymują w drodze losowania.

§ 11

Zasady punktacji (dot. klasyfikacji rodzinnej):

Punkty są przyznawane w kategorii rosnąco. Dla przykładu: jeżeli w danej kategorii kończy zawody 10 osób, to za 1 miejsce przyznajemy - 1 pkt, za 10 miejsce - 10 pkt. Jeżeli w danej kategorii ukończy zawody 60 osób, to zdobywca 1 miejsca otrzymuje również - 1 pkt, a ostatni - 60 pkt.

§ 12

Klasyfikacja rodzinna:

1.   Przez rodzinę rozumiemy 2 lub więcej osób spokrewnionych ze sobą bezpośrednio i należących do różnych pokoleń - dziadek, babcia, córka, syn, ojciec, matka, wnuk, wnuczka. Jedynym wyjątkiem jest możliwość uczestnictwa w rodzinie zamiast ojca - ojczyma, zamiast matki - macochy.

2.   Klasyfikacja rodzinna ustalona będzie na podstawie sumy punktów zdobytych przez dwóch członków rodziny (wyznaczonych przez kapitana rodziny na karcie zgłoszenia do zawodów – czyli przed zawodami), zarówno
w zawodach regionalnych jak i w finale.

3.   Zwycięża rodzina, która zdobyła najmniejszą liczbę punktów, a w przypadku równej ilości punktów zwycięża rodzina, której członkowie startowali w liczniej obsadzonych kategoriach wiekowych.

4.   Jedna rodzina może wystawić więcej niż jedną reprezentację, przy założeniu, że osoby wchodzące w skład rodziny nie są klasyfikowane w dwóch składach jednocześnie.   

§ 13 

Zwycięzcy.

 Zarówno na poziomie eliminacji- mistrzostw regionalnych jak i na finale zwycięzcą wyścigu w każdej kategorii zostaje zawodnik, który wyznaczony dystans wyścigu pokona w najkrótszym czasie. Zawodnicy zdublowani kończą bieg na okrążeniu, w którym zwycięzca biegu w danej grupie przebiegł linię mety (dotyczy łączenia grup).


 

§ 14

Nagrody:

1.         Zwycięzcy wszystkich kategorii otrzymują nagrody sportowe w postaci dyplomów (1-6 miejsce) oraz pucharów (1-3 miejsce), natomiast nagrody rzeczowe są losowane w czasie wspólnego spotkania familijnego po zawodach wśród tych uczestników, którzy wystartują w zawodach (rozdanie nagród do losowania odbywać się będzie na zasadzie konkursu wiedzy na temat Family Cup i regionu, gdzie odbywają się zawody).

2.         Obecność uczestników na losowaniu nagród zarówno w przypadku eliminacji jak i zawodów finałowych jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności wylosowanej osoby nagrodę otrzymuje kolejna wylosowana osoba.

3.         Podczas każdych eliminacji-mistrzostw regionalnych odbędzie się również losowanie nagród dodatkowych wśród rodzin, które ukończyły zawody. Wartość nagród rzeczowych, które będą losowane określona zostanie w umowach z Organizatorami Regionalnymi.

 

§ 15

Zapisy.

Zgłoszenia na zawody Family Cup przyjmowane są bezpośrednio przez Organizatora Głównego poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.familycup.pl jak również przez Organizatorów Regionalnych bezpośrednio pod podanymi adresami kontaktowymi. Zgłoszenia na zawody przyjmowane są do dnia poprzedzającego zawody. Osoby zgłaszające się w dniu zawodów obowiązuje powiększona o 50% stawka opłaty startowej(nie dotyczy eliminacji małopolskich w Wojniczu). 

 

Zapisy na finał - patrz § 16 pkt 4.

 

Każdy uczestnik biegu będzie wyposażony w chip.

Warunkiem dopuszczenia do startu w zawodach jest posiadanie własnego dowodu tożsamości, a w przypadku niepełnoletności zawodnika dowodu tożsamości opiekuna. Dodatkowo może zostać wprowadzona kaucja zwrotna, której wysokość ustala Organizator Regionalny. Kaucja i dowód tożsamości ma być gwarancją zwrotu chipa zaraz po zakończeniu zawodów.

 

§ 16

Finał.

1.   Prawo startu w finale bez uczestniczenia w eliminacji regionalnej mają Mistrzowie Polski z roku poprzedzającego daną edycję i tylko wtedy, jeśli startują w tej samej kategorii.

2.   Ustawienie zawodników na starcie w biegu finałowym będzie zależało od pozycji, jaką zawodnicy zajęli w wyścigach eliminacyjnych. I tak w pierwszej linii na starcie ustawieni zostaną zawodnicy, którzy w Mistrzostwach Regionalnych zajęli pierwszą lokatę, w drugiej drugą lokatę, itd.

3.   Sztafeta rodzinna. Prawo w udziale w „sztafecie rodzinnej” mają następujące drużyny:

ojciec, matka, dziecko,

-   dziadek lub babcia, syn lub córka, wnuk lub wnuczka.

4.   Zapisyzgłoszenia na finał dokonywane są na dwa dni przed zawodami tj. do 28.09.2017(włącznie). Zgłoszenia na ogólnopolski finał przyjmowane są bezpośrednio przez Organizatora Głównego poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.familycup.pl jak również przez Organizatorów Regionalnych bezpośrednio pod podanymi adresami kontaktowymi.

Uwaga: z powodów technicznych organizator nie przyjmuje zgłoszeń w dniu zawodów!

 

 

§ 17

Klasyfikacja Pucharu Polski.

Pragnąc stworzyć możliwość startu uczestnikom zawodów „Family Cup” nie tylko w swojej regionalnej imprezie wprowadza się punktację Pucharu Polski na następujących zasadach:

1. Do klasyfikacji liczy się udział zawodnika lub rodziny minimum w trzech imprezach (jedną z imprez może być finał) edycji „Family Cup” w Biegach Przełajowych.

2. Na poziomie eliminacji – mistrzostw regionalnych uczestnicy zawodów spoza regionu, dla którego organizowane są zawody biorą udział na zasadzie „poza konkursem” (nie otrzymują pucharów, dyplomów, nie zabierają miejsc uprawniających do udziału w finale ogólnopolskim), ale biorą udział w losowaniu nagród rzeczowych.

3. Jeżeli kalendarz edycji 2017 Biegów Przełajowych Family Cup przewiduje więcej niż jedną eliminację-mistrzostwa regionalne w danym województwie, wtedy do klasyfikacji Pucharu Polski liczone są punkty tylko z pierwszych dwóch imprez w tym województwie.

4. Uczestnicy biorą udział w „nie swoich” eliminacjach w zgłoszeniu zaznaczając chęć udziału w klasyfikacji Pucharu Polski.

 

5. Punktacja.

a) Podczas każdych zawodów zawodnicy zdobywają punkty (I m – 10, II m – 7, III m – 5, IV m – 4, V m – 3, VI m – 2, VII m – 1, za każde następne 1pkt)

b) Punktacja będzie liczona za najlepszych 6 edycji regionalnych w sezonie i dodatkowo można punktować podczas Mistrzostw Polski, na których każdy uczestnik zdobywa 10 pkt. niezależnie od uzyskanego rezultatu. 

c) Punktacja rodzinna jest identyczna jak punktacje indywidualne.

d) Podczas Mistrzostw Polski będzie wywoływany zwycięzca Pucharu Polski.

6. Trzy pierwsze osoby z każdej kategorii wiekowej i trzy pierwsze rodziny otrzymują puchary.

 

§ 18

Uwaga:
Wśród rodzin, które biorą udział w tych samych składach w co najmniej trzech z pięciu edycji Family Cup (narty-snowboard, kolarstwo górskie, tenis, pływanie, biegi przełajowe) zostanie każdego roku wyłoniona najbardziej usportowiona rodzina Family Cup, która otrzyma specjalny puchar fundowany przez Prezydenta RP. Pod warunkiem kontynuowania Patronatu przez Prezydenta RP, o co zawsze Stowarzyszenie Family Cup występuje.  Do tego rankingu liczy się udział rodziny w edycji pływackiej w roku poprzednim i w trzech pierwszych edycjach Family Cup w danym roku. Puchar ten bowiem jest tradycyjnie (20 rok z rzędu w 2017 roku) wręczany w czasie ogólnopolskiego finału w Kolarstwie Górskim.

 

 

 

§ 19

Koszty udziału i ubezpieczenia

1.     Każdy uczestnik startuje na własny koszt.

2.     Organizator regionalny ma prawo do pobierania od uczestników opłaty startowej  przeznaczonej na cele organizacji imprezy od strony sportowej (sędziowie, biuro zawodów, ubezpieczenie) i oprawy zawodów (uroczyste zakończenie, poczęstunek).

3.     Każdy uczestnik oświadcza, że zna regulamin i zobowiązuję się, że startuje na własną odpowiedzialność. Zakłada się, że tym samym składa stosowne oświadczenie i posiada odpowiednie zaświadczenie lekarskie zezwalające na start w biegu. Przyjmuje się, że zawodnicy nieletni posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach.

4.     Organizatorzy mają prawo do pobierania kaucji za chipy, która zostanie zwrócona w momencie oddania chipa.

 

§ 20

Postanowienia końcowe:

1.   Wyścigi odbywać się będą zgodnie z przepisami sportowymi PZLA i niniejszym Regulaminem.

2.   Sędzia Główny w porozumieniu z Komandorem zawodów podejmuje ostateczne decyzje w sprawach:

-  interpretacji regulaminu,

-  innych, nie objętych niniejszym regulaminem spraw.

3.   Prawo wjazdu na teren zawodów przysługuje pojazdom upoważnionym do tego przez Organizatora Głównego zawodów. Organizator Regionalny wyznacza miejsca parkowania  dla pojazdów uczestników zawodów.

4.   Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za następstwa wypadków zaistniałych na trasie wyścigu i terenie zawodów, za zniszczenie, uszkodzenie czy zgubienie rzeczy.

5.   Organizatorzy Regionalni zapewniają na czas trwania zawodów pomoc medyczną. Na każdych mistrzostwach – eliminacjach regionalnych oraz finale zabezpieczeniem medycznym może być wykwalifikowany ratownik medyczny.

                                                                  § 21

Protesty:

Prawo wniesienia protestu ma każdy uczestnik imprezy. Protest zostanie rozpatrzony jeżeli:

1.   Zostanie złożony przed zakończeniem wyścigu i ogłoszeniem końcowych wyników.

2.   Wpłacona zostanie kaucja w wysokości 50 zł (w przypadku oddalenia protestu kaucja nie podlega zwrotowi).

 

§ 22   

Pozostałe kwestie regulaminowe rozstrzyga Regulamin Sportowy PZLA.

 

 

Wróć

Kalendarz imprez

« < Maj 2019 > »
P W Ś C P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
  Odwiedź nas również na:
Fanpage zawodów Family Cup na Facebook'u
Narty Czechy
nanarty.info - portal i mobilna aplikacja narciarska, wyciągi, ośrodki narciarskie Polska, Czechy, Słowacja