start
start
Poprzedni miesiąc Poprzedni dzień Następny dzień Następny miesiąc
Widok roku Widok miesiąca Widok tygodnia Zobacz dzisiejsze Szukaj Wskaż miesiąc
11 czerwca - Mistrzostwa Województwa Opolskiego - Tułowice

tulowice_tok.jpg
ul. Świerczewskiego 8
49-130 Tułowice
tel./fax: (77) 460 06 72, (77) 460 06 74,
e-mail: toktulowice@wp.pl 
www.tulowice.pl

  AMATORSKIE AMATORSKIEAMATORSKIEAMATORSKIE AMATORSKIE REKREACYJNE REKREACYJNE REKREACYJNEREKREACYJNE REKREACYJNEREKREACYJNEREKREACYJNE MISTRZOSTWAMISTRZOSTWAMISTRZOSTWAMISTRZOSTWAMISTRZOSTWA MISTRZOSTWA MISTRZOSTWAMISTRZOSTWAMISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA WOJEWÓDZTWA WOJEWÓDZTWA WOJEWÓDZTWA WOJEWÓDZTWA WOJEWÓDZTWA WOJEWÓDZTWA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO OPOLSKIEGO OPOLSKIEGOOPOLSKIEGO OPOLSKIEGO W KOLARSTWIEKOLARSTWIE KOLARSTWIEKOLARSTWIE KOLARSTWIEKOLARSTWIEKOLARSTWIEKOLARSTWIE GÓRSKIM GÓRSKIM GÓRSKIM GÓRSKIM
MEMORIAŁ MEMORIAŁ MEMORIAŁ MEMORIAŁ MEMORIAŁ MEMORIAŁ EUGENIUSZAEUGENIUSZA EUGENIUSZAEUGENIUSZAEUGENIUSZA EUGENIUSZAEUGENIUSZA KUDRYŃSKIEGO KUDRYŃSKIEGO KUDRYŃSKIEGO KUDRYŃSKIEGO KUDRYŃSKIEGO KUDRYŃSKIEGO KUDRYŃSKIEGO KUDRYŃSKIEGO KUDRYŃSKIEGO
SKARBISZOWICESKARBISZOWICESKARBISZOWICESKARBISZOWICE SKARBISZOWICESKARBISZOWICESKARBISZOWICESKARBISZOWICE SKARBISZOWICESKARBISZOWICE k. Tułowic, Tułowic, Tułowic, Tułowic, Tułowic, Tułowic, 11 11 11 czerwcaczerwca czerwcaczerwca czerwca 2017r.2017r.2017r.2017r.2017r.2017r.
eliminacjeeliminacje eliminacjeeliminacje eliminacjeeliminacjeeliminacje do
"FAMILY"FAMILY"FAMILY"FAMILY"FAMILY"FAMILY"FAMILY CUP" CUP"CUP" 2017 XXIIXXIIXXII AMATORSKICH AMATORSKICHAMATORSKICHAMATORSKICH AMATORSKICH MISTRZOSTWMISTRZOSTWMISTRZOSTWMISTRZOSTWMISTRZOSTW MISTRZOSTW MISTRZOSTWMISTRZOSTW POLSKIPOLSKI POLSKIPOLSKI W KOLARSTWIE KOLARSTWIEKOLARSTWIEKOLARSTWIEKOLARSTWIEKOLARSTWIEKOLARSTWIEKOLARSTWIE GÓRSKIM GÓRSKIM GÓRSKIM
REGULAMIN REGULAMIN REGULAMINREGULAMINREGULAMIN
§ 1
Zawody są eliminacją do XXI Amatorskich Mistrzostw Polski w Kolarstwie Górskim
§ 2
Głównym organizatorem zawodów jest Wydawnictwo Family Cup oraz Stowarzyszenie Family Cup. Organizatorem Mistrzostw Opolszczyzny w Kolarstwie Górskim jest Tułowicki Ośrodek Kultury, Tułowice, ul. Świerczewskiego 8. Zawody odbędą się 11 czerwca 2017 r. w Skarbiszowicach k. Tułowic na boisku pod lasem (GPS 50.606158, 17.685219). Głównym Organizatorem finału, który odbędzie się dn. 2 września 2017r. w Górze Kamieńsk jest Stowarzyszenie Family Cup i Sport Family Cup.
§ 3
Zawody rozgrywane będą w jednej konkurencji - wyścig terenowy (cross country).
§ 4
Ogólne zasady regulaminu są zgodne z ustaleniami Regulaminu Kolarstwa Górskiego (MTB) PZKol dla tego typu zawodów.
§ 5
W zawodach uczestniczyć mogą osoby zamieszkujące stale lub czasowo w Polsce, nieposiadające licencji zawodniczej PZKol łącznie z kategorią Masters i spełniające wymogi Regulaminu „Family Cup" dotyczące określonego dla każdej kategorii wiekowej okresu karencji byłych zawodników podanego w §7 niniejszego Regulaminu.
§ 6
Zawodnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność. Obowiązani są okazać dowód tożsamości oraz posiadać kask. Zawodnicy nieletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach. Zawodnicy startujący w finale ogólnopolskim "Family Cup" podpisują oświadczenie o spełnieniu wymogów regulaminowych dotyczących okresu karencji i licencji zawodnika PZKol.
§ 7
Kategorie wiekowe.
Uczestnicy zawodów startują w następujących kategoriach wiekowych:
Kobiety: KATEGORIA ROCZNIKI KARENCJA PĘTLE A. 7-10 lat 2010-2007 Bez karencji 1 B. 11-14 lat 2006-2003 1 rok karencji 2 małe C. 15-19 lat 2002-1998 2 lata karencji 2 duże D. 20-34 lat 1997-1983 5 lat karencji 3 duże E. 35 i więcej lat 82 i wcześniejsze 5 lat karencji 3 duże
Mężczyźni: KATEGORIA ROCZNIKI KARENCJA PĘTLE A. 7-10 lat 2010-2007 bez karencji 1 B. 11-12 lat 2006-2005 1 rok karencji 2 małe C. 13-14 lat 2004-2003 1 rok karencji 2 średnie D. 15-16 lat 2002-2001 2 lata karencji 4 duże E. 17-18 lat 2000-1999 2 lata karencji 4 duże F. 19-23 lat 1998-1994 5 lat karencji 6 dużych G. 24-34 lat 1993-1983 5 lat karencji 6 dużych H. 35-45 lat 1982-1972 5 lat karencji 5 dużych I. 46 i więcej lat* 71 i wcześniejsze 5 lat karencji 5 dużych
karencja - oznacza przerwę w startach
W czasie finału ogólnopolskiego wprowadza się nową kategorię wiekową mężczyzn: + 55 lat ( tj. roczniki 61 i wcześniejsze). Kategoria ta jedzie we wspólnym wyścigu z grupą + 46
Szkółki Kolarskie
w ramach kategorii KOBIETY B. 11-14 lat startują członkowie szkółek kolarskich (z podziałem na: żaczki 11-12 lat oraz młodziczki 13-14 lat)
w ramach kategorii MĘŻCZYŹNI B. 11-12 lat startują członkowie szkółek kolarskich (kategoria żacy 11-12 lat)
w ramach kategorii MĘŻCZYŹNI C. 13-14 lat startują członkowie szkółek kolarskich (kategoria młodzicy 13-14 lat)
Członkowie szkółek kolarskich będą jednocześnie klasyfikowani w ramach Family Cup oraz w osobnej klasyfikacji, tj. klasyfikacji szkółek kolarskich.
UWAGA! Każdy zawodnik w dniu zawodów musi potwierdzić przybycie i odebrać numer startowy do godziny 1100. Każdy z zawodników ma prawo do oglądania i przejechania trasy w dniu zawodów do godz. 1030.
§ 8
Klasyfikacja. Wyścigi odbywają się według klasyfikacji indywidualnej i rodzinnej. Z każdej eliminacji do finału przechodzi pierwsze 6 osób z każdej kategorii oraz 6 najlepszych rodzin, nawet jeżeli nikt z członków danej rodziny nie zajmie indywidualnie miejsca uprawniającego go do udziału w finale. Tylko osoby uczestniczące w eliminacjach – mistrzostwach regionalnych mają prawo startu w finale ogólnopolskim.
§ 9
Trasa wyścigu
Trasa wyścigu przebiega oznaczonymi drogami leśnymi.
§ 10
Zasady rozgrywania zawodów
1. Uczestnikom zawodów zabrania się:
a/ skracania wyznaczonej trasy
b/ opuszczania okrążeń
c/ korzystania z pomocy technicznej
d/ dokonywania wymiany roweru
e/ utrudniania wyprzedzania przez szybszego zawodnika, poprzez jazdę niezgodną z przepisami (zajeżdżanie, gwałtowną zmianę kierunku jazdy).
2. Zawodnikom nie biorącym udziału w wyścigu, rodzicom oraz osobom trzecim zabrania się poruszania po trasie wyścigu podczas jego trwania, pod karą wykluczenia uczestnika z zawodów.
3. Zawodnicy zobowiązani są do:
a/ respektowania poleceń Sędziego Głównego wyścigu i komisji sędziowskiej
b/ stawienia się na miejscu startu najpóźniej godzinę przed wyznaczonym startem.
4. Zawodnicy, z wyjątkiem kategorii dzieci i młodzików, mają obowiązek startu na rowerach górskich.
5. Wszyscy zawodnicy mają obowiązek startu w kaskach.
6. Sędzia Główny oraz Organizator może zastosować w stosunku do zawodników nie przestrzegających przepisów następujące kary:
a/ ustne upomnienie
b/ wykluczenie z wyścigu
7. Numery startowe zawodnicy otrzymują w drodze losowania.
§ 11
Zasady punktacji: Punkty są przyznawane w kategorii rosnąco. Dla przykładu: jeżeli w danej kategorii kończy zawody 10 osób, to za 1 miejsce przyznajemy - 1 pkt, za 10 miejsce - 10 pkt. Jeżeli w danej kategorii ukończy zawody 60 osób, to zdobywca 1 miejsca otrzymuje również - 1 pkt, a ostatniego - 60 pkt.
§ 12
Klasyfikacja rodzinna:
1. Przez rodzinę rozumiemy 2 lub więcej osób spokrewnionych ze sobą bezpośrednio i należących do różnych pokoleń - dziadek, babcia, córka, syn, ojciec,
matka, wnuk, wnuczka.
2. Klasyfikacja rodzinna ustalona będzie na podstawie sumy punktów zdobytych przez dwóch członków rodziny (wyznaczonych przez kapitana rodziny na karcie
zgłoszenia do zawodów - czyli przed zawodami), zarówno w zawodach regionalnych jak i w finale.
3. Zwycięża rodzina, która zdobyła najmniejszą liczbę punktów, a w przypadku równej ilości punktów zwycięża rodzina, której członkowie startowali w liczniej
obsadzonych kategoriach wiekowych.
4. Jedna rodzina może wystawić więcej niż jedną reprezentację.
§ 13
Zwycięzcy.
Zwycięzcą wyścigu w każdej kategorii zostaje zawodnik, który wyznaczony dystans wyścigu pokona w najkrótszym czasie. Zawodnicy zdublowani kończą wyścig
na okrążeniu, w którym zwycięzca wyścigu przejechał linię mety (z wyjątkiem finału patrz § 17 pkt 3).
§ 14
Nagrody:
1. Zwycięzcy wszystkich kategorii otrzymują nagrody sportowe w postaci dyplomów (1-6 miejsce) oraz pucharów (1-3 miejsce), natomiast nagrody rzeczowe są
losowane w czasie wspólnego spotkania familijnego po zawodach wśród tych uczestników, którzy ukończą zawody (dotyczy to zarówno eliminacji jak finału).
2. Obecność uczestników na losowaniu nagród zarówno w przypadku eliminacji jak i zawodów finałowych jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności
wylosowanej osoby nagrodę otrzymuje kolejna wylosowana osoba.
3. Podczas każdych eliminacji-mistrzostw regionalnych odbędzie się również losowanie nagród dodatkowych wśród rodzin, które ukończyły zawody. Wartość
nagród rzeczowych, które będą losowane określona zostanie w umowach z Organizatorami Regionalnymi.
§ 15
Zapisy.
Zapisy na eliminacje – przyjmowane są przez Tułowicki Ośrodek Kultury do godziny 1500 dnia 9 czerwca 2017 r.
Zgłoszenia można dokonać:
Listownie, telefonicznie, faksem, e-mailem lub za pośrednictwem serwisu http://www.familycup.com.pl
W przypadku nieletnich dzieci wymagane jest pisemne oświadczenie rodziców.
Tułowicki Ośrodek Kultury 49-130 Tułowice, ul. Świerczewskiego 8 z dopiskiem „Family Cup”
Tel.: (77) 4 600 672 w godz. 800-2000
Fax: (77) 4 600 672 w godz. 800-2000
toktulowice@wp.pl
Zgłoszenie musi zawierać minimum: imię, nazwisko, rok urodzenia, dokładny adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego.
§ 16
Finał.
1. Prawo startu w finale bez uczestniczenia w eliminacji regionalnej mają Mistrzowie Polski z roku poprzedzającego daną edycję i tylko wtedy jeśli startują w tej
samej kategorii.
2. Ustawienie zawodników na starcie w wyścigach finałowych będzie zależało od pozycji jaką zawodnicy zajęli w wyścigach eliminacyjnych. I tak w pierwszej linii
na starcie ustawieni zostaną zawodnicy, którzy w Mistrzostwach Regionalnych zajęli pierwszą lokatę, w drugiej drugą lokatę, itd.
3. W czasie finału zawodnicy kończą swój udział w wyścigu na okrążeniu na którym zostają zdublowani, a nie jak do tej pory na okrążeniu, w którym zwycięzca
wyścigu przejechał linię mety. W ten sposób rywalizacja na trasie wyścigu będzie bardziej przejrzysta dla kibiców przy dużej ilości uczestników w jednej kategorii.
Zasada ta nie dotyczy eliminacji, na których zawody odbywać się będą zgodnie z dotychczasowym zapisem w regulaminie (patrz §13).
§ 17
Klasyfikacja Pucharu Polski.
Pragnąc stworzyć możliwość startu uczestnikom zawodów „Family Cup” nie tylko w swojej regionalnej imprezie wprowadza się punktację Pucharu Polski na
następujących zasadach:
1. Do klasyfikacji liczy się udział zawodnika lub rodziny minimum w trzech imprezach (jedną z imprez może być finał) edycji „Family Cup” w Kolarstwie Górskim.
2. Na poziomie eliminacji – mistrzostw regionalnych uczestnicy zawodów spoza regionu, dla którego organizowane są zawody biorą udział na zasadzie „poza
konkursem” (nie otrzymują pucharów, dyplomów, nie zabierają miejsc uprawniających do udziału w finale ogólnopolskim), ale biorą udział w losowaniu nagród
rzeczowych.
3. Uczestnicy biorą udział w „nie swoich” eliminacjach w zgłoszeniu zaznaczając chęć udziału w klasyfikacji Pucharu Polski.
4. Punktacja.
a) Podczas każdych zawodów zawodnicy zdobywają punkty (Im – 10, IIm – 7, IIIm – 5, IVm – 4, Vm – 3, VIm – 2, VIIm – 1, za każde następne 1pkt)
b) Punktacja będzie liczona za najlepszych 6 edycji regionalnych w sezonie i dodatkowo można punktować podczas Mistrzostw Polski, na których każdy uczestnik
zdobywa 10 pkt. niezależnie od uzyskanego rezultatu.
c) Punktacja rodzinna jest identyczna jak punktacje indywidualne.
d) Podczas Mistrzostw Polski będzie wyłoniony zwycięzca Pucharu Polski.
5. Trzy pierwsze osoby z każdej kategorii wiekowej i trzy pierwsze rodziny otrzymują puchary.
§ 18
Wpisowe
1. zawodnicy startują w zawodach na własny koszt, którego nie pokrywa organizator. Wpisowe we wszystkich kategoriach wynosi: 25 zł. (od osoby). Dzieci do
lat 7 (roczniki 2009 i młodsze) startują bez wpisowego. Dla członków szkółek kolarskich wpisowe wynosi 10zł, pozostałą część kwoty pokrywa OZKol Opole
2. Wpłaty można dokonać wcześniej na konto organizatora:
Bank Spółdzielczy o/Tułowice 09 8890 1079 0003 8234 2011 0004
lub w dniu zawodów. Biuro zawodów czynne w dniu imprezy od godziny 900
.
3. Świadczenia w ramach wpisowego:
ciepły posiłek, napój, informacje o zajętym miejscu w swojej kategorii, puchary i dyplomy dla najlepszych.
Organizatorzy mają prawo do pobierania kaucji za numery startowe, która zostanie zwrócona w momencie oddania numeru.
W związku z wprowadzeniem od 2009 roku nowoczesnego systemu kontroli i pomiaru czasu zawodnika, każdy uczestnik będzie wyposażony w chip.
Warunkiem dopuszczenia do startu w zawodach jest posiadanie ważnego dowodu tożsamości, a w przypadku niepełnoletności zawodnika dowodu tożsamości
opiekuna.
§ 19
Postanowienia końcowe:
1. Wyścigi odbywać się będą zgodnie z przepisami sportowymi PZKol i niniejszym Regulaminem.
2. Sędzia Główny w porozumieniu z Komandorem zawodów podejmuje ostateczne decyzje w sprawach:
- interpretacji regulaminu,
- innych, nie objętych niniejszym regulaminem spraw.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za następstwa wypadków zaistniałych na trasie wyścigu i terenie zawodów, za zniszczenie, uszkodzenie czy
zgubienie rowerów i rzeczy.
4. Organizator zapewnia na czas trwania zawodów pomoc medyczną.
§ 20
Protesty:
Prawo wniesienia protestu ma każdy uczestnik imprezy. Protest zostanie rozpatrzony jeżeli:
1. Zostanie złożony przed zakończeniem wyścigu i ogłoszeniem końcowych wyników.
2. Wpłacona zostanie kaucja w wysokości 50 zł (w przypadku oddalenia protestu kaucja nie podlega zwrotowi).
§ 21
Pozostałe kwestie regulaminowe rozstrzyga Regulamin Sportowy PZKol.
§ 22
Program zawodów
900 Otwarcie biura zawodów
800-1030 Możliwość zapoznania się z trasą
1100 Oficjalne otwarcie zawodów
1110 Starty w poszczególnych kategoriach
ok. 1400 Rozpoczęcie ceremonii wręczania nagród dla zwycięzców. Losowanie nagród

Wróć

Kalendarz imprez

« < Styczeń 2018 > »
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
  Odwiedź nas również na:
Fanpage zawodów Family Cup na Facebook'u
Narty Czechy
nanarty.info - portal i mobilna aplikacja narciarska, wyciągi, ośrodki narciarskie Polska, Czechy, Słowacja