start arrow pływanie arrow regulamin
Drukuj

Regulamin XIII Mistrzostw Polski w Pływaniu

„Family Cup” 2019

 

 

§ 1

Głównym organizatorem zawodów są: Sport „Family Cup” i Stowarzyszenie Family Cup. Organizatorami regionalnymi są samorządy terytorialne, firmy i organizacje, z którymi Główny Organizator zawarł umowę o organizację zawodów.

 

§ 2

Celem zawodów jest upowszechnienie sportu amatorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów w pływaniu, w których mogłyby uczestniczyć również całe rodziny. 


           § 3

W 2019 r. zawody składać się będą z 12 eliminacji regionalnych rozgrywanych w okresie październik - grudzień.

 

§ 4

Warunki uczestnictwa. 

W zawodach uczestniczyć mogą osoby zamieszkałe na stale lub czasowo w Polsce, które nie posiadają licencji zawodniczej Polskiego Związku Pływackiego lub jego odpowiednika za granicą, lub nie posiadały jej w okresach krótszych, niż te określone w § 5 pkt. 2.

Należy zapoznać się z załącznikiem nr 1 do regulaminu (RODO) 

 

§ 5

1. Styl, dystanse:

  Przyjmuje się, że zawody rozgrywane będą na krytych basenach, 25-metrowych. Wyścigi we wszystkich kategoriach wiekowych odbywać się będą na dystansie 25 metrów, z wyjątkiem kategorii 

A – przedszkolaków - 12,5 m. Sztafeta rodzinna rozgrywana będzie na dystansie 4 x 25 m (gdzie jeden z trzech zawodników płynie dystans dwukrotnie). W zawodach obowiązywać będzie system wyścigów seriami na czas. Dopuszczalny jest ręczny pomiar czasu. Przyjmuje się, że zawody będą rozgrywane w stylu dowolnym, co w tym przypadku oznacza każdy ze znanych stylów, czyli może to być crawl, styl klasyczny, styl grzbietowy, delfin lub motylek. Zawodnicy mogą rozpoczynać start od skoku do wody  ze słupka, z brzegu lub ze startu z wody przy ścianie basenu. 

 

 

Konkurencja 100m  stylem zmiennym OPEN Kobiet i Mężczyzn bez podziału na kategorie wiekowe

  Zawodnik płynie czterema stylami po 25m w kolejności:
- styl motylkowy, grzbietowy, klasyczny, kraul

 2. Kategorie wiekowe:

W 2019 r. przyjmujemy następujące kategorie wiekowe, z dodatkowym podziałem kobiety – mężczyźni:

A.     2013 i młodsi -12,5m- bez karencji

B.   2012-2011  - 25m- bez karencji

C.   2010-2009     - 25m- bez karencji

D.      2008-2007     - 25m - 1 rok karencji

E.  2006-2004     - 25m - 2 lata karencji        

F.   2003-2000      - 25m- 2 lata karencji

G.    1999-1990    - 25m- 5 lat karencji

H.    1989-1980       -25m- 5 lat karencji

I.    1979-1970       -25m- 5 lat karencji

J.   1969- 1960 -25m – 5 lat karencji

K.     1959- 1

 

3. Klasyfikacja rodzinna

Klasyfikacja rodzinna jest przez organizatora głównego  najbardziej honorowana. O wynikach w tej klasyfikacji decydować będą czasy uzyskane przez sztafety rodzinne płynące jedynie w następujących składach rodzinnych:

- matka, ojciec, dziecko

- dziadek lub babcia, syn lub córka, wnuk lub wnuczka

- rodzic lub dziadek, dziecko lub wnuk, dziecko lub wnuk,

Jedynym wyjątkiem jest możliwość uczestnictwa w rodzinie zamiast ojca – ojczyma, zamiast matki – macochy.

W rozumieniu tego regulaminu wszelkie ciotki, wujkowie, siostrzeńcy, kuzyni, stryjkowie, trzej bracia, trzy siostry nie stanowią rodziny.

Jeżeli w zawodach startuje  na dystansach indywidualnych więcej osób niż trzy z rodziny (np. rodzice

i dwójka dzieci) kapitan rodziny z góry zgłasza kto startuje w sztafecie rodzinnej. 

 

4. Klasyfikacja indywidualna

Po zakończeniu wszystkich imprez, na stronie www.familycup.pl  znajdzie się ostateczna klasyfikacja generalna, w każdej kategorii wiekowej. W wyniku tej klasyfikacji wszyscy uczestnicy, w każdej kategorii wiekowej i w sztafecie rodzinnej, będą znali miejsce, które zajęli po rozegraniu wszystkich imprez edycji pływackiej Family Cup 2019. 

 

Uwaga:

Wśród rodzin, które biorą udział w tych samych składach w co najmniej trzech z czterech edycji Family Cup (narty-snowboard, kolarstwo górskie, tenis, pływanie) zostanie każdego roku wyłoniona najbardziej usportowiona rodzina Family Cup, która otrzyma specjalny puchar fundowany przez Prezydenta RP. Pod warunkiem kontynuowania Patronatu przez Prezydenta RP, o co zawsze Stowarzyszenie Family Cup występuje.  Do tego rankingu liczy się udział rodziny w edycji pływackiej i w trzech pierwszych edycjach Family Cup w danym roku. Puchar ten bowiem jest tradycyjnie (12 rok z rzędu w 2019 roku) wręczany w czasie ogólnopolskiego finału w Kolarstwie Górskim. 

 

§ 6

  Nagrody

1. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy ze wszystkich kategorii wiekowych otrzymują nagrody sportowe w postaci dyplomów (1-6 miejsce) oraz pucharów (1-3 miejsce), natomiast nagrody rzeczowe są losowane w czasie wspólnego spotkania familijnego po zawodach wśród tych uczestników, którzy ukończą zawody. Rozdanie nagród rzeczowych do losowania odbywać się będzie na zasadzie konkursu wiedzy na temat Family Cup i regionu, gdzie odbywają się zawody.

2. Obecność uczestników na losowaniu nagród jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności wylosowanej osoby nagrodę otrzymuje kolejna wylosowana osoba

3. Podczas każdych eliminacji-mistrzostw regionalnych odbędzie się również losowanie nagród dodatkowych wśród rodzin, które ukończyły zawody.

4. Wartość nagród rzeczowych, które będą losowane określona zostanie w umowach 

z Organizatorami Regionalnymi.

 

§ 7.

  Koszty udziału 

1. Każdy uczestnik zawodów startuje na własny koszt. 

2. Organizator regionalny ma prawo do pobierania od uczestników opłaty startowej przeznaczonej na cele organizacji imprezy od strony sportowej (sędziowie, biuro zawodów) 

i oprawy zawodów (uroczyste zakończenie, poczęstunek). 

3. Każdy uczestnik oświadcza i zobowiązuje się, że startuje na własną odpowiedzialność lub do zgłoszenia dołącza odpowiednie zaświadczenie lekarskie zezwalające na start w zawodach. Przyjmuje się, że zawodnicy nieletni posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach. 

 

§ 8.

Zgłoszenia

Każdy uczestnik ma prawo zgłosić się do dowolnego organizatora regionalnego miejscowościach, w których organizowane są eliminacje.

Należy zapoznać się z załącznikiem nr 1 do regulaminu (RODO) 

 

                                                                                                                         § 9.

 Uwagi końcowe

1. Organizator główny i regionalny ma prawo wykorzystania zdjęć zawodników zrobionych podczas zawodów dla działalności marketingowej.

2. Interpretacja powyższego regulaminu należy do Organizatora.

3. Sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstyrzyga Organizator wraz z Sędzią Głównym.

4. Za każdorazowe, umyślne podciąganie się na linach lub odbijanie się od dna basenu będzie naliczana dodatkowa sekunda karna ( wyjątkiem jest kategoria A)

1.      

   Załącznik do regulaminu, RODO

RODO – ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU NR 1

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo,

 W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Firmę Sport Family Cup Mikołaj Lalewicz z siedzibą w Kulerzowie 61 ; 32-031 Mogilany, (dalej „SFC”), Pani/Pana danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzania informujemy, że:

1.        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Sport Family Cup Mikołaj Lalewicz; Kulerzów 61; 32-031 Mogilany NIP.: 944-220-51-52

2.        Telefoniczny kontakt z SFCjest możliwy pod numerem telefonu: 696 502 700 lub Adres e-mail: imprezy@familycup.com.pl

3.        Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia SFC przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a)     umieszczenia danych w wewnętrznym systemie uczestników;

b)    przygotowania i wydrukowania numerów startowych;

c)     przygotowania i wydania pakietów startowych;

d)    przygotowania i wydrukowania list startowych oraz umieszczenia list na stronie internetowej organizowanych zawodów;

e)    rozwieszenia list startowych w Biurze Zawodów;

f)      przygotowania, wydrukowania list z wynikami poszczególnych biegów i  wywieszenia list w Biurze Zawodów;

g)     umieszczenia list z wynikami poszczególnych biegów na stronie internetowej organizowanych zawodów, w serwisie społecznościowym Facebook, na stronie internetowej firmy zajmującej się elektronicznym pomiarem czasu;

h)    umieszczenia danych na listach osób do dekoracji medalowej;

i)      umieszczenia danych na listach i przekazanie list firmom mierzącym czas poszczególnych biegów, w celu przeprowadzenia prawidłowego pomiaru czasu poszczególnych biegów;

j)      udzielenia informacji oraz weryfikacji poprawności zapisów na poszczególne biegi w Biurze Zawodów;

k)      w przypadku skorzystania z zakwaterowania organizowanego za pośrednictwem SFC umieszczenie danych na listach hotelowych i przekazanie list hotelom, ośrodkom, pensjonatom z którymi współpracuje SFC w celu organizacji.

4.        Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany  przez SFC przez który rozumieć należy organizację wydarzenia wynikającego z realizacji celów statutowych SFC.

5.        W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. 

6.        Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

a)       pracownicy i współpracownicy SFC;

b)      podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący numery startowe;

c)       podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący listy z wynikami poszczególnych biegów;

d)      wolontariusze SFC;

e)      firmy i kierowcy pojazdów współpracujących z SFC przy organizacji;

f)        hotele, ośrodki, pensjonaty z którymi współpracuje SFC w celu organizacji;

g)       pozostali uczestnicy organizowanych zawodów;

h)      osoby znajdujące się na terenie organizowanych zawodów;

i)        użytkownicy strony internetowej, serwisu  społecznościowego Facebook, strony internetowej firmy od elektronicznego pomiaru czasu;

7.        Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych  w pkt. 3 celów, w stosunku do danych przetwarzanych w celu wskazanym w pkt. 3 lit. a, do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania, w stosunku do danych podanych w celach wskazanych w pkt. 3 lit. b-l do dnia 31.12.2019 r.

8.        Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również w formie profilowania. 

9.        W związku z przetwarzaniem przez SFC Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

a.       prawo dostępu do treści danych;

b.       prawo do sprostowania danych;

c.       prawo do usunięcia danych;

d.       prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e.       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

10.    W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez SFC Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do właściwego organu będącego jego następcą).

11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w organizowanych zawodach.

12.    SFC nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych. 

13.    W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez SFC prosimy o    kontakt pod adresem mailowym  imprezy@familycup.com.pl

 


 

Kalendarz imprez

« < Sierpień 2020 > »
P W Ś C P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
  Odwiedź nas również na:
Fanpage zawodów Family Cup na Facebook'u
Narty Czechy
nanarty.info - portal i mobilna aplikacja narciarska, wyciągi, ośrodki narciarskie Polska, Czechy, Słowacja