start
30 wrzesień - II Mistrzostwa w Biegach Przełajowych- Zbylitowska Góra

 

  REGULAMIN „FAMILY CUP” 2018 – II  MISTRZOSTWA POLSKI

W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

 

§ 1

Zawody są Amatorskimi Mistrzostwami Polski w Biegach Przełajowych. Składają się z 6 eliminacji w regionach obejmujących terytorium całego kraju .

                                                                       § 2

Głównym organizatorem zawodów jest  Stowarzyszenie Family Cup oraz Sport Family Cup. Organizatorami regionalnymi są firmy i organizacje, z którymi Główny Organizator zawarł umowy o organizację zawodów eliminacyjnych. 

                                                                       § 3

Zawody rozgrywane będą w jednej konkurencji – bieg przełajowy z podziałem na kategorie wiekowe i na odpowiednich dla kategorii dystansach. Konkurencja biegowa będzie rozgrywana na pętli od 2,5 km do 3,3 km.

§ 3a

Zawody rozgrywane będą według proponowanego harmonogramu:

8:30 do 10:00 zapisy

10:15 odprawa wszystkich zawodników – informacje o trasie, długości pętli i dystansów, przypomnienie kolejności startów poszczególnych kategorii,

10:30 start na dystansie około 10 km dla kategorii

– mężczyźni: F. Orlicy 19-23 lat, G. Seniorzy 24-34 lat,

                      H. Weterani 35-45 lat, I. Weterani starsi 46 i więcej lat

 

10:40 start na dystansie około 6 km dla kategorii

– kobiety: C. Juniorki 15-18 lat , D. Seniorki 19-34 lat, E. Weteranki 35 i więcej lat,

– mężczyźni: D. Juniorzy młodsi 15-16 lat , E. Juniorzy starsi 17-18 lat,

 

12:00 start na dystansie około 3 km dla kategorii

– kobiety: B. Młodziczki 11-14 lat

– mężczyźni: B. Żacy 11-12 lat, C. Młodzicy 13-14 lat,

 

12:30 start na dystansie około 1 km dla kategorii

– kobiety: A. Dzieci 7-10 lat

– mężczyźni: A. Dzieci 7-10 lat,

 

13:30 rozpoczęcie dekoracji zwycięzców i uczestników do 6 miejsca w kategoriach wiekowych od najmłodszych do najstarszych,  klasyfikacji rodzinnej, oraz losowanie nagród wśród uczestników

oraz

dekoracja na dystansie 10 km w kategorii OPEN dla 3 pierwszych mężczyzn

oraz

na dystansie około 6 km w kategorii OPEN dla 3 pierwszych kobiet – dyplom i puchar

 ( nagrody w uzależnione od możliwości finansowych organizatorów)

 

14:15 zakończenie imprezy.  

                                                                       § 4

Ogólne zasady regulaminu są zgodne z ustaleniami Regulaminu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki  dla tego typu zawodów.

                                                                       § 5

W zawodach uczestniczyć mogą osoby zamieszkujące stale lub czasowo w Polsce, nieposiadające licencji zawodniczej PZLA łącznie z kategorią Masters i spełniające wymogi Regulaminu „Family Cup" dotyczące określonego dla każdej kategorii wiekowej okresu karencji byłych zawodników podanego w §7 niniejszego Regulaminu.

§ 6

Zawodnicy startujący w zawodach „Family Cup" akceptują regulamin i wymogi dotyczące okresu karencji i licencji zawodnika PZLA.

                                                                       § 7

Kategorie wiekowe.

Uczestnicy zawodów startują w następujących kategoriach wiekowych:

Kobiety:

KATEGORIA

ROCZNIKI

KARENCJA

DŁUGOŚĆ TRASY

A. Dzieci 7-10 lat

2010-2007

Bez karencji

1 km

B. Młodziczki 11-14 lat

2006-2003

1 rok karencji

2,5 – 3,3 km

C. Juniorki 15-18 lat

2002-1998

2 lata karencji

5 – 6,6 km

D. Seniorki 19-34 lat

1997-1983

2 lat karencji

5 – 6,6 km

E. Weteranki 35 i więcej lat

1982 i wcześniej

Bez karencji

5 – 6,6 km

 

Mężczyźni:

KATEGORIA

ROCZNIKI

KARENCJA

DŁUGOŚĆ TRASY

A. Dzieci 7-10 lat

2010-2007

Bez karencji

1 km

B. Żacy 11-12 lat

2006-2005

1 rok karencji

2,5 – 3,3 km

C. Młodzicy 13-14 lat

2004-2003

1 rok karencji

2,5 – 3,3 km

D. Juniorzy młodsi 15-16 lat

2002-2001

2 lata karencji

5 – 6,6 km

E. Juniorzy starsi 17-18 lat

2000-1999

2 lata karencji

7,5 - 10 km

F. Orlicy 19-23 lat

1998-1994

2 lat karencji

7,5 - 10 km

G. Seniorzy 24-34 lat

1993-1983

2 lat karencji

7,5 - 10 km

H. Weterani 35-45 lat

1982-1972

2 lat karencji

7,5 - 10 km

I. Weterani starsi 46 i więcej lat

71 i wcześniej

Bez karencji

7,5 - 10 km

 

Karencja oznacza przerwę w startach

W czasie finału ogólnopolskiego wprowadza się nową kategorię wiekową mężczyzn: + 55 lat ( tj. roczniki 62 i wcześniejsze). Kategoria ta  biegnie we wspólnym wyścigu z grupą + 46.

 

 

§ 8

Klasyfikacja.

Wyścigi odbywają się według klasyfikacji indywidualnej i rodzinnej.

                                                                       § 9

Trasa wyścigu.

Trasa wyścigu powinna przebiegać w miarę możliwości po drogach i ścieżkach leśnych, polnych, gruntowych lub piaszczystych. Maksymalnie 15% trasy wyścigu może przebiegać po nawierzchniach utwardzonych (asfaltowych, brukowych itp.). Zalecana długość pętli powinna wynosić dla zawodów eliminacyjnych max. 2,5 – 3,3 km, dla zawodów finałowych max. 3,5 - 5 km.  

§ 10

Zasady rozgrywania zawodów.

1.   Uczestnikom zawodów zabrania się:

-      skracania wyznaczonej trasy,

-       opuszczania okrążeń,

-       utrudniania wyprzedzania przez szybszego zawodnika,

2.   Zawodnikom nie biorącym udziału w biegu zabrania się poruszania po trasie biegu podczas jego trwania, pod karą wykluczenia z zawodów.

3.   Zawodnicy zobowiązani są do:

-    respektowania poleceń Sędziego Głównego wyścigu i komisji sędziowskiej,

-       stawienia się na miejscu startu najpóźniej godzinę przed wyznaczonym startem.

5.   Sędzia Główny może zastosować w stosunku do zawodników nie przestrzegających przepisów następujące kary:

-       ustne upomnienie,

-       wykluczenie z wyścigu.

6.   Numery startowe w eliminacjach regionalnych i w finale zawodnicy otrzymują w drodze losowania.

§ 11

Zasady punktacji (dot. klasyfikacji rodzinnej):

Punkty są przyznawane w kategorii rosnąco. Dla przykładu: jeżeli w danej kategorii kończy zawody 10 osób, to za 1 miejsce przyznajemy - 1 pkt, za 10 miejsce - 10 pkt. Jeżeli w danej kategorii ukończy zawody 60 osób, to zdobywca 1 miejsca otrzymuje również - 1 pkt, a ostatni - 60 pkt.

§ 12

Klasyfikacja rodzinna:

1.   Przez rodzinę rozumiemy 2 lub więcej osób spokrewnionych ze sobą bezpośrednio i należących do różnych pokoleń - dziadek, babcia, córka, syn, ojciec, matka, wnuk, wnuczka. Jedynym wyjątkiem jest możliwość uczestnictwa w rodzinie zamiast ojca - ojczyma, zamiast matki - macochy.

2.   Klasyfikacja rodzinna ustalona będzie na podstawie sumy punktów zdobytych przez dwóch członków rodziny (wyznaczonych przez kapitana rodziny na karcie zgłoszenia do zawodów – czyli przed zawodami), zarówno 
w zawodach regionalnych jak i w finale.

3.   Zwycięża rodzina, która zdobyła najmniejszą liczbę punktów, a w przypadku równej ilości punktów zwycięża rodzina, której członkowie startowali w liczniej obsadzonych kategoriach wiekowych.

4.   Jedna rodzina może wystawić więcej niż jedną reprezentację, przy założeniu, że osoby wchodzące w skład rodziny nie są klasyfikowane w dwóch składach jednocześnie.   

§ 13 

Zwycięzcy.

 Zarówno na poziomie eliminacji- mistrzostw regionalnych jak i na finale zwycięzcą wyścigu w każdej kategorii zostaje zawodnik, który wyznaczony dystans wyścigu pokona w najkrótszym czasie. Zawodnicy zdublowani kończą bieg na okrążeniu, w którym zwycięzca biegu w danej grupie przebiegł linię mety (dotyczy łączenia grup).


 

§ 14

Nagrody:

1.         Zwycięzcy wszystkich kategorii otrzymują nagrody sportowe w postaci dyplomów (1-6 miejsce) oraz pucharów (1-3 miejsce), natomiast nagrody rzeczowe są losowane w czasie wspólnego spotkania familijnego po zawodach wśród tych uczestników, którzy wystartują w zawodach (rozdanie nagród do losowania odbywać się będzie na zasadzie konkursu wiedzy na temat Family Cup i regionu, gdzie odbywają się zawody).

2.         Obecność uczestników na losowaniu nagród zarówno w przypadku eliminacji jak i zawodów finałowych jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności wylosowanej osoby nagrodę otrzymuje kolejna wylosowana osoba.

3.         Podczas każdych eliminacji-mistrzostw regionalnych odbędzie się również losowanie nagród dodatkowych wśród rodzin, które ukończyły zawody. Wartość nagród rzeczowych, które będą losowane określona zostanie w umowach z Organizatorami Regionalnymi.

 

§ 15

Zapisy.

Zgłoszenia na zawody Family Cup przyjmowane są bezpośrednio przez Organizatora Głównego poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.familycup.pl jak również przez Organizatorów Regionalnych bezpośrednio pod podanymi adresami kontaktowymi. Zgłoszenia na zawody przyjmowane są do dnia poprzedzającego zawody.

 

 

Każdy uczestnik biegu będzie wyposażony w chip.


 

 

 

§ 16

Uwaga:
Wśród rodzin, które biorą udział w tych samych składach w co najmniej trzech z pięciu edycji Family Cup (narty-snowboard, kolarstwo górskie, tenis, pływanie, biegi przełajowe) zostanie każdego roku wyłoniona najbardziej usportowiona rodzina Family Cup, która otrzyma specjalny puchar fundowany przez Prezydenta RP. Pod warunkiem kontynuowania Patronatu przez Prezydenta RP, o co zawsze Stowarzyszenie Family Cup występuje.  Do tego rankingu liczy się udział rodziny w edycji pływackiej w roku poprzednim i w trzech pierwszych edycjach Family Cup w danym roku. Puchar ten bowiem jest tradycyjnie (20 rok z rzędu w 2017 roku) wręczany w czasie ogólnopolskiego finału w Kolarstwie Górskim.

 

 

 

§ 17

Koszty udziału i ubezpieczenia

1.     Każdy uczestnik startuje na własny koszt.

2.     Organizator regionalny ma prawo do pobierania od uczestników opłaty startowej  przeznaczonej na cele organizacji imprezy od strony sportowej (sędziowie, biuro zawodów, ubezpieczenie) i oprawy zawodów (uroczyste zakończenie, poczęstunek).

3.     Każdy uczestnik oświadcza, że zna regulamin i zobowiązuję się, że startuje na własną odpowiedzialność. Zakłada się, że tym samym składa stosowne oświadczenie i posiada odpowiednie zaświadczenie lekarskie zezwalające na start w biegu. Przyjmuje się, że zawodnicy nieletni posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach.

4.     Organizatorzy mają prawo do pobierania kaucji za chipy, która zostanie zwrócona w momencie oddania chipa.

 

§ 18

Postanowienia końcowe:

1.   Wyścigi odbywać się będą zgodnie z przepisami sportowymi PZLA i niniejszym Regulaminem.

2.   Sędzia Główny w porozumieniu z Komandorem zawodów podejmuje ostateczne decyzje w sprawach:

-  interpretacji regulaminu,

-  innych, nie objętych niniejszym regulaminem spraw.

3.   Prawo wjazdu na teren zawodów przysługuje pojazdom upoważnionym do tego przez Organizatora Głównego zawodów. Organizator Regionalny wyznacza miejsca parkowania  dla pojazdów uczestników zawodów.

4.   Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za następstwa wypadków zaistniałych na trasie wyścigu i terenie zawodów, za zniszczenie, uszkodzenie czy zgubienie rzeczy.

5.   Organizatorzy Regionalni zapewniają na czas trwania zawodów pomoc medyczną. Na każdych mistrzostwach – eliminacjach regionalnych oraz finale zabezpieczeniem medycznym może być wykwalifikowany ratownik medyczny.

                                                                  § 19

Protesty:

Prawo wniesienia protestu ma każdy uczestnik imprezy. Protest zostanie rozpatrzony jeżeli:

1.   Zostanie złożony przed zakończeniem wyścigu i ogłoszeniem końcowych wyników.

2.   Wpłacona zostanie kaucja w wysokości 50 zł (w przypadku oddalenia protestu kaucja nie podlega zwrotowi).

 

§ 20  

Pozostałe kwestie regulaminowe rozstrzyga Regulamin Sportowy PZLA.

 
 

Kalendarz imprez

« < Maj 2019 > »
P W Ś C P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
  Odwiedź nas również na:
Fanpage zawodów Family Cup na Facebook'u
Narty Czechy
nanarty.info - portal i mobilna aplikacja narciarska, wyciągi, ośrodki narciarskie Polska, Czechy, Słowacja